ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Τα ψηφιακά εργαλεία αξιοποιούνται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, καθώς κεντρίζουν το ενδιαφέρον των μαθητών δημιουργώντας ποικίλες αναπαραστάσεις.
Μέσα από διαδραστικά παιχνίδια, βιντεοπροβολές και ηλεκτρονικά αποθετήρια προωθείται η γνώση και εμπεδώνεται καλύτερα η νέα ύλη.


Comments are closed.